Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj výrobkov z internetovej stránky www.mylo.sk.

Všeobecné ustanovenie

Predávajúci
Mylo, s.r.o.
Mierová 25, 900 27 Bernolákovo
IČO: 51 003 198
DIČ: 2120561278
IČ DPH: SK 212 056 1278
Zapísané na Okr. súd BA 1, odd. SRO, vl. č. 121285/B

Kozmetika (ďalej len „tovar“) je vyrábaná vo výrobni prírodnej kozmetiky schválenej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, na adrese Topoľčianska 18, Bratislava.

Číslo účtu vedeného vo Fio banke:

IBAN (EUR): SK4583300000002201289444

Číslo účtu vedeného v Tatrabanke:

IBAN (EUR): SK2711000000002947089617

Kupujúci (spotrebiteľ), ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.mylo.sk, odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na nákup a dodanie tovaru od predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:

 • Hlavné vlastnosti tovaru.
 • Celková cena tovaru vrátane balného a poštovného.
 • Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.
 • Spôsob reklamácie tovaru a služby.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok.

Objednávanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Tovar sa objednáva prostredníctvom stránky www.mylo.sk – internetový obchod.

Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • Prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu na našom internetovom obchode.
 • Vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

Objednávka musí obsahovať objednávaný druh tovaru, objednávaný počet, spôsob platby, spôsob dopravy a kontaktné prípadne doručovacie údaje kupujúceho. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná potvrdením objednávky predávajúcim. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že sa tovar vypredal, je možné si ho dať vyrobiť na objednávku, s priemernou dobou dodania do 1 mesiaca.
Odoslaním objednávky potvrdzujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Ceny tovarov a služieb sú uvedené s DPH, ktorej výška závisí od platnej DPH v krajine uvedenej ako doručovacia adresa.

Prípadné zľavy z ceny tovaru a služby nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Zákaznícky účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci
pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže
kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez
registrácie.

Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný
uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je
kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v
zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k
prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné
zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj
užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti
z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to
najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia
predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích
osôb.

Platba za tovar

 • Vopred, bezhotovostným prevodom na účet vedeným vo Fio banke s IBAN SK4583300000002201289444 alebo na účet vedený v Tatra banke s IBAN SK2711000000002947089617
  Platba za výrobok sa považuje za zrealizovanú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 • Dobierkou v hotovosti alebo platbou kartou pri prevzatí výrobku. Kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa.
 • Online platba cez platobnú bránu GP webpay v momente odosielania objednávky.
 • Prostredníctvom služby PayPal v momente odosielania objednávky.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej odoslania a to vyplnením a odoslaním reklamačného formulára uvedeného na internetovom obchode www.mylo.sk s uvedením čísla objednávky. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard, atď.) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka výrobku. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať prostredníctvom emailu alebo telefónu kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 • Nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 14 dní. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard, atď.) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

 • Za tovar nebola uskutočnená úhrada po dobu 30 dní od odoslania objednávky.

Dodanie výrobku a poštovné

Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh tovaru.
V prípade, že tovar nemá na sklade alebo je na objednávku, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania tovaru. Objednaný tovar predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke. Termín odoslania tovaru je väčšinou do 3 pracovných dni od potvrdenia prijatia objednávky, resp. do 3 pracovných dní od pripísania platby za objednávku na účet predávajúceho. V ojedinelých prípadoch je to inak, napr. v čase dovolenky, pri objednávke na mieru a pod. Spolu s tovarom sa elektronicky zasiela aj faktúra, ktorá zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Faktúra sa zasiela na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Ak nie je emailová adresa uvedená, posielame faktúru v papierovej forme spolu s tovarom.

Pri osobnom odbere je tovar pripravený na vyzdvihnutie po dobu 30 dní odo dňa odoslania emailu o uložení tovaru na odbernom mieste. Odberné miesto je na adrese Mierová 25, 90027 Bernolákovo. O termíne vyzdvihnutia je potrebné sa informovať a dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.

Poštovné poplatky sú uvedené na stránke www.mylo.sk

Záruka a reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Pri výrobkoch musí byť uvedené “Najlepšie spotrebujte do …” a čím je daná lehota na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom reklamačného formuláru na www.mylo.sk

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä, ale nie výlučne, v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.
Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
Platnosť a účinnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.mylo.sk

Prajeme Vám voňavé nakupovanie!